ឈុត: ហ្សារ៉ា; ស្បែកជើង: ហ្សារ៉ា; កំពូល: ចូនញូវយ៉ក; ខ្សែក្រវ៉ាត់: ជេនាវិក (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ); Bangles: Alex និងអៃ; ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍: Gorjana; ខ្សែក: មតកម្មរូប៊ី (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ)

រក្សា​ទំនាក់ទំនង:

Instagram + Bloglovin + Facebook

Twitter + Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *