ថតរូបដោយ Melanie Riccardi

លេណដ្ឋានដែលគ្មានដៃ: TopShop | ខោខូវប៊យ: ពលរដ្ឋរបស់មនុស្សជាតិ | ស្បែកជើង: ការប្រមូលស្បែកជើង SJP | ខ្សែក្រវ៉ាត់: ចាស់ប៉ុន្តែស្រដៀងគ្នានៅទីនេះហើយនៅទីនេះ | ច្រកចូល: ចាស់ប៉ុន្តែស្រដៀងគ្នានៅទីនេះហើយនៅទីនេះ | វ៉ែនតា: Stella McCartney (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ) | រោទិ៍: Baulebar (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ)

< >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *