អាវ: zara (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ) | អាវ: Brooks Brothers | ខោ: ក្លឹបម៉ូណាកូ (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះហើយនៅទីនេះ) | ស្បែកជើង: ស្ទីវិន (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ) | ខ្សែក្រវ៉ាត់: ជេនាវិក | ខ្សែដៃ Cuff: J នាវិក (ស្រដៀងគ្នានេះហើយនៅទីនេះ) | ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍: ហ្គ័រណាណា | វ៉ែនតាវ៉ែនតា: PRADA | ខ្សែកឆ្លង: asos (ស្រដៀងគ្នានេះនៅទីនេះនិងនៅទីនេះ) | ខ្សែកត្រីកោណ: ហ្គូណាណា | ប៉ូឡូញ: Essie (ស្តុកត្រី)

រីករាយ​ថ្ងៃ​ចន្ទ!

សូមពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតពី Cobicle Cloudy On …

Bloglovin + Instagram + Facebook

Twitter + Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *