បាញ់ដោយ Alexander Scott Harris

ខាងលើ: Michael Kors (ទើបតែត្រូវបានផ្តល់ជូននៅឡើយទោះយ៉ាងណាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅទីនេះ) | ប៊ូតុងចុះក្រោម: C / o Brooks បងប្អូនបង្កើត | ខោ: Michael Kors (មាននៅទីនេះក្នុងកងនាវាចរក៏ដូចជាមិនគួរឱ្យជឿស្រដៀងគ្នាស្រដៀងគ្នានៅទីនេះនៅទីនេះនៅទីនេះនៅទីនេះនិងនេះ) | ស្បែកជើង: ការប្រមូលស្បែកជើង SJP | វ៉ែនតា: Stella McCartney (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ) | ប៉ូឡូញ: Essie (បញ្ជីឈ្មោះ)

< >

@Maryorton នៅលើ Instagram …

4SEXTY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *