អ្នកប្រហែលជាចង់ពិនិត្យមើលការពិភាក្សាដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរលើការកែប្រែមុខរបរបន្ទាប់ពីទារក – មានយោបល់ដ៏អស្ចារ្យពីភ្ញៀវទេសចរនៅ BigLaw ក៏ដូចជាម្តាយដទៃទៀត។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *